Krav til dyrene og periode i naturpleje i Nordjysk Naturkød

Nordjysk Naturkød omfatter kreaturer.

 

Konceptkrav
 
Slagtekvalitetsklasser
(jf. EUROP)

Spørg slagteriet. Vores kunde Hørkram, som har eneret på konceptet har kvalitetskrav til slagtedyrene –kategori, alder og klassificering mm.

Slagtealder: Hundyr: 12 mdr.+ optil Max. 36 mdr.

                      Handyr: 12 mdr.+ optil Max. 24 mdr. 

 

Periode i naturpleje

Minimum 120 dage på græs om året og heraf 90 dage på godkendte naturarealer i græsningsperioden (ca. 1. maj – 31. oktober )Af naturgræsningsarealerne skal min. 75% være prioriterede §3 arealer. For ungtyre født inde i græsningsperioden gælder, at antallet af græsningsdage kan opgøres i ungtyrenes levetid, som kan strække sig over to sæsoner.

 

Producenten forpligter sig til at foretage en etisk forsvarlig produktion, der lever op til Dansk Landbrugs principper for ”Godt Landmandskab”

 

Slagteriernes almindelige forskrifter med hensyn til veterinære forhold og stress (afvigende PH-værdi) er gældende.

 

Slagtning

Slagtning skal ske i harmoni med afsætningsbehovet i koordinering mellem producent og konceptholder. For at sikre en høj kvalitet skal producent sende sit kvæg til slagtning hos Nordic Beef Hadsund.

 

Afregningspriser

Afregningsprisen forhandles mellem konceptholder og primærproducent.

 

Der sigtes på at opnå et koncepttillæg pr. kg slagtet vægt for dyr, der opfylder konceptbetingelserne i øvrigt. Størrelsen af koncepttillægget fastsættes af konceptholder ud fra en vurdering af markedet.

 

Krav til arealer

Arealerne, der indgår i konceptet som 90-dages naturpleje-periode omfatter sårbar og beskyttet natur beliggende i Region Nordjylland. Arealerne skal være §3 arealer eller lignende, iht. naturbeskyttelsesloven eller være udlagt til vedvarende græsningen indenfor de naturområdetr, der er udpeget i henhold til Natura-2000 samt visse SFL-natur arealer.

 

Krav til afgræsning og dyrkning af naturplejearealerne

Græsningen kan ske samtidigt på naturarealer og øvrige græsningsområder under samme hegn, såfremt min. 75% er §3 areal.

 

Der må ikke anvendes spildevandsslam eller gødningsprodukter på arealerne. Der må ikke anvendes sprøjtemidler på arealerne.

 

Konceptholder kan i undtagelsestilfælde dispensere fra disse punkter, såfremt det er foreneligt med målsætningen for områdets naturpleje eller skyldes hensynet til dyrenes velfærd.

 

Dyr der græsser på naturarealerne om vinteren skal kun græsse naturarealer, der har behov for vintergræsning og som giver de rette forhold til dyrene for vintergræsning. Dyrene skal have adgang til læskur med tørt strøet leje. Dyrene skal have adgang til betydelige udearealer der ikke er vandlidende. Dyrene skal være dyr, der er vant til at græsse ude.